Disclaimer

Welkom op de website CryptoReferralCode.nl (hierna: CRC). De informatie die u op deze website aantreft wordt door CRC met integrale zorg samengesteld. De juistheid dan wel volledigheid daarvan kan de bezoeker niet inroepen tegen CRC. Middels deze website verstrekt CRC slechts informatie over (al dan niet) producten die door de lezer tevens middels raadpleging van openbaar bronnen toegankelijk zijn voor eenieder. CRC behoudt zich het recht om eenzijdig wijzigingen aan te brengen zonder daaraan voorafgaande mededeling.

Hoofddoel van de website is informeren van de lezer zonder enig vorm van aanbieding dan wel uitnodiging van zijde van CRC om op enige wijze te handelen of te investeren in cryptovaluta.

Op deze website van CRC vindt u vooral kortingen en andere deals voor cryptocurrency. Alle teksten die tot stand komen worden door ons op een objectieve wijze opgesteld waarbij de inhoud gevormd wordt door eigen kennis, ervaring en bevindingen. De lezer kan op geen enkel wijze hier rechten aan ontlenen. Doelstelling hiermee is de bezoeker van de website slechts informeren over al dan niet bestaande mogelijkheden waarvan men gebruik kan maken om zelf meer geïnformeerd te worden over de bestaande onderwerpen.

Gezien het feit dat de wereld van cryptovaluta op een razendsnel tempo onderhevig is aan veranderingen is CRC te allen tijde niet verantwoordelijk voor de juistheid dan wel up-to-date gehalte van de inhoud van de weergegeven informatie. Uiteraard werken wij zo nauwkeurig mogelijk om de lezer te voorzien van de meest recente informatie dan wel ontwikkelingen op de cryptomarkt. Mocht de lezer van de website aanhalingen tegen komen waarvan hij van mening is dat deze niet meer behoort tot de meest recente beschikbare informatie dan wordt die persoon verzocht om met CRC contact op te nemen. De bezoeker van de website dient zelf zijn/haar inzicht te gebruiken bij de beoordeling van het aangeboden materiaal.

Door gebruik te maken van de informatie verkregen van de website CRC of haar nevendiensten, zoals de nieuwsbrief, banners of welke vorm van uiting en communicatie dan ook, gaat u akkoord met deze disclaimer van CRC.

Aansprakelijkheid

Zoals reeds hierboven weergegeven dient iedere bezoeker van de website eigen inzicht te gebruiken bij de bestudering van de informatie zoals weergegeven op de website. Iedere vorm van aansprakelijkheid ten gevolge van eventuele schade door gebruik van de informatie op CRC wordt uitdrukkelijk afgewezen. Hoewel CRC zich volledig en onvoorwaardelijk inspant om zorg te dragen voor de juistheid van de inhoud op de website kan zij geen enkele garantie bieden voor nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualisatie van de informatie zoals weergegeven op de website.

IE-Rechten

Het is op geen enkele grond toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten, de inhoud daarvan geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bewerken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CRC. Het gebruik van de tutorials of reviews dan wel andere aanbiedingen mag enkel gebruikt worden voor persoonlijk doeleinden.

Het is niet toegestaan om de website CRC te gebruiken voor criminele activiteiten. Wij verlenen alle medewerking aan opsporingsdiensten indien hiervan sprake mocht zijn.

De hyperlinks die CRC gebruik voor aanbiedingen dan wel kortingen aangaande diensten van derden betekent niet dat CRC de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. CRC kan niet garanderen dat de aanbiedingen dan wel kortingen vermeldt op deze website functioneel dan wel up to date zijn. Tevens kan de bezoeker van de website geen rechten ontlenen middels hyperlinks weergegeven aanbiedingen op de website van derden. CRC aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Indien een bezoeker website-informatie tegenkomt die mogelijk reeds verouderd is, dan wordt de persoon in kwestie verzocht om dit aan ons via het elektronisch mailverkeer te informeren.

Aankoop digitale valuta, producten of diensten

CRC verwijst enkel naar aanbieders van digitale valuta, producten dan wel diensten. Bij de aanschaf van een digitale valuta, product of dienst gelden de aankoopvoorwaarden van de betreffende winkel of dienstverlener. CRC verkoopt zelf géén producten of cryptocurrency. Wij hebben geen contact met verkoopafdelingen van onze diverse adverteerders en kunnen ook niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop van een digitale valuta, product en/ of dienst. Bovenal doet CRC geen aanbevelingen ten aanzien van de diensten van deze partijen. Enkel wat door CRC wordt gedaan is een beoordeling van de door derden verschafte informatie gebaseerd op eigen bevindingen met inachtneming van de beschikbare informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Gebruik affiliate verwijzingen

Wij maken op onze website gebruik van affiliate verwijzingen naar andere cryptocurrency bedrijven. Dit zijn speciale links die registreren dat een bezoeker afkomstig is van onze website. In ruil van het aanbrengen van een nieuwe klant kunnen wij een commissie ontvangen. Er zitten geen extra kosten verbonden als u als bezoeker of klant gebruik maakt van onze affiliate verwijzingen. De bezoeker van de website is geheel vrij om zelf de desbetreffende website op te zoeken en zonder gebruik van de beschikbare links zelfstandig gebruik te maken van de diensten van derde partijen.

Advies

Het handelen in digitale (crypto)valuta brengt een significant risico met zich mee. Elke financiële product is onderhevig aan grote prijsschommelingen en kan zelfs waardeloos worden. De cryptomarkt is 24/7 gaande en kan ieder moment van de dag grote prijsdalingen meemaken. Ieder bezoeker wordt verzocht om integraal onderzoek te doen alvorens besloten wordt om over te gaan tot aankoop van cryptomunten. Ons advies aan de bezoeker van de website is tevens om zich voorafgaand aan het besluit om cryptomunten aan te schaffen zich te laten informeren door een onpartijdig professioneel partij.

CRC is niet verantwoordelijk voor hetgeen wat u met de door CRC opgegeven informatie doet. Bij aanbiedingen voor financiële, medische, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dient u zich te wenden tot een deskundige of iemand die u van professioneel advies kan voorzien. De bevindingen worden hier zonder enige vorm van garantie gegeven. Wij bieden geen financieel advies en geven slechts onze mening.

Het investeren in cryptocurrency is zeer risicovol en de koersen kunnen sterk schommelen. Investeer alleen geld dat u kunt missen en ken de gevaren. In het ergste geval kan een crypto niets meer waard worden en bent u al uw geld kwijt. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachten

Indien u een klacht heeft over deze website dient u deze schriftelijk per e-mail aan ons door te geven. Hierbij dient u te allen tijde uw volledige naam en adresgegevens te verstrekken. Ook verlangen wij een duidelijke omschrijving van uw klacht en reden van de klacht. Klachten worden binnen 10 werkdagen in behandeling genomen en u zult hierover worden bericht.

Wetgeving en toepassing op CRC

Indien u gebruikt maakt van deze website en / of informatie die hierop wordt verstrekt gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer. CRC behoudt het recht op elk gewenst moment deze disclaimer zonder verdere aankondiging aan te passen c.q. uit te breiden. Op de volledige website zijn auteursrechten van toepassing.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van CryptoReferralCode op deze pagina.

Copyright © 2024 tot heden – CryptoReferralCode

Scroll naar boven